Natachi Mikotsu

12 tekstów – auto­rem jest Na­tachi Mi­kot­su.

Gdyby ludzie byli ludźmi...

Gdy­by ludzie by­li ludźmi, nie sie­dzieli­byśmy te­raz w tym bag­nie, op­ra­wionym je­dynie w piękną ramkę, aby spra­wiało wrażenie ład­ne­go i po­wie­szo­nym na ho­noro­wym miej­scu w długim, ciem­nym ko­rytarzu w od­cieniach sza­rości pełnym [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 3 stycznia 2012, 00:37

Melancholia

Pla­my krwi...
Wszędzie wokół mnie.
A wśród nich...
Me dłonie skąpa­ne w czerwieni.
Pośród cieni...
Cho­wam się i trwam.
Melancholia...
zat­ra­cam się we wspomnieniach. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 29 listopada 2011, 15:39

Dziurawe Serce

Zionąca pus­tką dziura
W ser­cu mym zranionym,
Wca­le mi nie przeszkadza
W by­ciu kimś szczęśliwym.

Wiele zła mnie spotkało
Lecz te­raz jest inaczej,
Ludzie są moją podporą
I mym je­dynym światem.

Żyję z dnia na dzień
Ciesząc się jak dziecko,
Mi­mo to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 29 października 2011, 23:34

Jestem...

Jestem...
Ale mnie nie ma.
Nie wiem, co się dzieje,
Ale coś jest nie tak.
Czuję ból...
I ten wszecho­gar­niający chłód.
Coś miażdży mo­je serce.
To chy­ba sa­mot­ności ręce. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 2 sierpnia 2011, 12:39

Wiara jest czymś, co do­daje sił. Jed­nak za­miast wie­rzyć w różne bóstwa, po­win­niśmy wie­rzyć w in­nych ludzi, bo to właśnie nasza wiara po­może im się zmienić, po­może im da­lej żyć, po­może im trwać...

*Myśl de­dyko­wana mo­jej przy­jaciółce Naoki, która była świad­kiem tra­gedii. Dzi­siaj, 29 czer­wca ok. godz. 21:58, młoda ko­bieta wys­koczyła z ok­na. Mam nadzieję, że le­karze ura­tują jej życie... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 czerwca 2011, 22:51

Kwiat zer­wa­ny wśród spa­dających kro­pel deszczu tra­ci swój blask i blak­nie z każdą ko­lejną chwilą, a po­tem spa­da i to­nie w tra­wie skrzącej się od ro­sy, by nieg­dyś pow­stać na no­wo. Na­tural­ne zmartwychwstanie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 czerwca 2011, 23:27

Świat jest zakręco­ny. Jed­nak mi­mo to gna i co­raz bar­dziej zagłębia się w to sza­leństwo zwa­ne życiem. Ja na­tomiast wiem, że nie chcę gnać ra­zem z nim. Jes­tem tyl­ko cieniem pośród pro­mieni słonecznych. Jes­tem tyl­ko echem pośród dźwięków życia. Jes­tem tyl­ko małą kro­pelką ro­sy pośród morza tra­wy, a mo­ja de­wiza to "po­zos­tać w uk­ry­ciu i trwać". 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 lutego 2011, 00:01

Nóż błyszczy w mro­ku i prze­cina skórę, pla­miąc wszys­tko wokół ciepłą krwią. Jed­na ra­na, a za nią ko­lej­na. Wszys­tkie piętnują no­wy roz­dział mo­jego życia se­rią cier­pień, które nastąpiły po wstępie pełnym radości... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 lutego 2011, 22:14

Życie i świat...

Życie jest pełne cierpienia...
Jed­nak my na­dal idziemy dalej...
Na­wet, jeśli nasz świat...
Skończył się już dawno... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 października 2010, 15:03

Serce w gruzach

Mo­je ser­ce jest w gruzach...
Niczym zburzo­ny nieg­dyś budynek...
Świat się wali...
Niczym do­mek z kart...
Wszys­tko płonie...
Ogień tra­wi cały mój świat...
Nic nie widzę...
Otacza mnie ciemność...
Widzę mrok...
Wszędzie...
I w moim sercu...*

*Źle umieściłam ten tek­st, więc usunęłam tam­ten i do­dałam jeszcze raz, ty­le że te­raz dobrze... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 października 2010, 12:20
Natachi Mikotsu

Nie wiem dokładnie jaka jestem. Raz zachowuję się jak ogień, zaś innym razem jak woda. Jednak moi przyjaciele nazywają mnie Aniołem, chociaż sama nie wiem, dlaczego...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Natachi Mikotsu

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność